De notitie

Op de groei

Houtskool-veer_bewegingvanNUL-yellow
Golflijn_bewegingvanNUL-white

Oproep

Met ‘Op de groei’ doen we een oproep aan politieke partijen, gemeenten, jeugdhulpprofessionals, netwerkverbanden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om serieus werk te maken van het benutten van kennis voor de ondersteuning van de jeugd.

We zien jeugdhulp als belangrijke, waardevolle toegevoegde waarde voor de samenleving. We hebben er als samenleving enorm veel belang bij dat alle kinderen optimaal opgroeien.

Bestel dit inspirerende boek voor jezelf, je organisatie of als  relatiegeschenk en ontwikkel mee naar best werkzame en best betaalbare jeugdhulp.

Volg de Beweging van 0 ook op Linkedin

wave-gray

13 Aanbevelingen

1

Maak bij elk belangrijk besluit over de ondersteuning van de jeugd een zorgvuldige, systematische en complete belangenafweging tussen de belangen van het kind en andere belangen en benut het Kinderrechtenverdrag en het “stappenplan het beste besluit” hierbij als kompas.

2

Maak het 0-doel ‘0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien’ tot het bovenliggende streven van alle jeugdhulpbeleid.

3

Vorm het huidige versnipperde preventie- en ondersteuningsaanbod om tot een ontwikkelingssensitief, duurzaam en samenhangend landelijk beleid met regionale kleuring voor de mentale versterking van jeugd en gezin.

4

Verbreed de taakopdracht van het onderwijs tot de psychologische, emotionele én sociale ontwikkeling van het kind en maak levensvaardigheden expliciet onderdeel van de kern- en tussendoelen van het onderwijs. Investeer in een brede schoolaanpak.

5

Zet inhoudelijke professionals en kinderen en gezinnen mee aan het roer op de plaatsen waar in de jeugdhulp de beslissingen worden genomen. Doe dit zowel in de raden van bestuur en het management van jeugdhulp- aanbieders als bij de inkoop- en strategieafdelingen van de gemeenten en zorgverzekeraars.

6

Maak opvoedvaardigheden en het bevorderen van de mentale kracht van jeugd, gezin en samenleving het hoofddoel van het preventie- en promotiebeleid op de lange termijn. Neem mentale gezondheid van jeugd op in het nieuwe Nationaal Preventieakkoord.

7

Sluit de jeugdhulp aan op het ecosysteem voor mentale gezondheid en mentale kracht dat in ontwikkeling is. Dit ecosysteem biedt de noodzakelijke sociale en digitale infrastructuur die zowel kinderen, gezinnen en professionals nodig hebben om elkaar te steunen en van elkaar te kunnen leren.

8

Maak van de jeugdhulp een lerend systeem waarin kinderen, gezinnen, professionals en beleidsmakers steeds over data beschikken op basis waarvan ze hun handelen kunnen optimaliseren. Neem data over jeugdhulp op in de nieuwe Nationale gezondheidsdatainfrastructuur.

9

Maak een landelijke kennisagenda op basis van vragen uit de praktijk en op basis van (inter)nationaal onderzoek. Deze agenda beschrijft vanuit het perspectief van professional en kinderen en gezinnen de nodige kennisontwikkeling voor de lange termijn en de manier waarop de nieuwe inzichten in de praktijk zullen worden geïmplementeerd.

10

Start een sectorbreed opleidingsprogramma voor de opleiding en verplichte continue ontwikkeling van de professionals, beleidsmakers en onderzoekers in de jeugdhulp. Bouw aan een groeicultuur.

11

Maak serieus werk van het in kaart brengen van de levensloop
maatschappelijke kosten en baten van jeugdhulp. Investeer in elk geval tenminste royaal in interventies met een batig saldo op de lange termijn. Hierdoor zullen op termijn middelen vrijkomen voor verdere optimalisering van de ondersteuning van de jeugd.

12

Organiseer een constante dialoog tussen burger, professional en beleidsmakers over de optimale ontwikkeling en opvoeding van alle kinderen en over de ondersteuning die daarbij is gewenst. Maak hierbij gebruik van de sociale en digitale infrastructuur van de ecosystemen voor mentale gezondheid en mentale kracht.

13

Neem de tijd voor het instellen van een brede Raad voor de Jeugd.
Een raad die de komende decennia de samenleving in den brede en de ondersteuning van de jeugd in het bijzonder scherp houdt op de ontwikkelstappen naar het doel: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. De raad zal toezien op de doorontwikkeling van de aanbevelingen.

wave-green

‘Op de groei’ is een uitnodiging aan iedereen om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren. Doe jij mee?’

wave-gray

De opstellers

Met deze mensen schreven we ‘Op de groei’, op eigen initiatief, belangeloos. Omdat we zien dat het anders moet en kán. Onze bijdrage sluit aan op een beweging die we op veel plekken waarnemen: een beweging naar een bewuste, ontspannen, mens- gerichte, mentaal krachtige en bloeiende samenleving, waarin ieder mens de gelegenheid heeft naar vermogen het beste uit zichzelf te halen.

We stellen ons als auteur een collectief voor, een zwerm, die gezamenlijk ambitieuze doelen nastreeft om daarmee de jeugd juist een ontspannen omgeving te bieden om te floreren. Bij deze nodigen we je graag uit om aan te sluiten. Mee te denken. Mee te doen. Op de groei!

Alice Broersma

Alice Broersma

Functie: jurist, jurist in jeugdhulp

Astrid a Campo

Functie: pedagoog, forensisch criminoloog, strategisch procesregisseur
Peter Dijkshoorn

Peter Dijkshoorn

Functie: niet praktiserend kinder- en jeugdpsychiater, landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel
Danielle Jansen

Danielle Jansen

Functie: medisch socioloog, universitair hoofddocent organisatie van zorg voor kinderen en adolescenten
Marloes Kleinjan

Marloes Kleinjan

Functie: sociaal- en gezondheidspsycholoog, epidemioloog, hoogleraar mentale gezondheidsbevordering van de jeugd
Kees Kraaijeveld

Kees Kraaijeveld

Functie: psycholoog, filosoof, schrijver en fabrieksdirecteur
Jan Menting

Jan Menting

Functie: verpleegkundige, landelijk ambassadeur zorg voor de jeugd
Jochen Mierau

Jochen Mierau

Functie: gezondheidseconoom, hoogleraar economie van de volksgezondheid
Xavier Moonen

Xavier Moonen

Functie: orthopedagoog, hoogleraar orthopedagogiek
Bram Orobio de Castro

Bram Orobio de Castro

Functie: hoogleraar orthopedagogiek
Arne Popma

Arne Popma

Functie: kinder- en jeugdpsychiater, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie
Jantine Roeleveld

Jantine Roeleveld

Functie: ervaringsdeskundige, adviseur cliëntperspectief
Monika Scholten

Monika Scholten

Functie: beleids/bestuurskundige, programmaleider vernieuwing zorg

Meelezers

Tientallen mensen hebben meegelezen en meegedacht bij het opstellen van ‘Op de Groei’. Ze hebben onze uitnodiging met enthousiasme geaccepteerd, denken mee en helpen de beweging groter en succesvoller te maken. De onderstaande personen onderschrijven deze notitie niet allemaal tot in alle details, maar zeker wel als levend document en als beweging waar ze graag aan verder werken. Door hun ideeën en toevoegingen is de tekst rijker geworden, onze ideeën toepasbaarder. Onze dank is groot.

Maaike van der Aar, Mohini Awadhpersad, Marjan ter Avest, Sander van Arum, Meike Bartels, Erwin Beers, Maartje Berger, Jeroen Boelhouwer, Frank Bluiminck, Michel van den Bogaard, Mannus Boote, Jan Willen, Bruins, Freek Bucx, Frederique Coelman, Eveline Crone, Levi van Dam, Gwen Dieleman, Hermien Dijk, Lieke van Domburgh, Marjon Donkers, Desiree van Doremaalen, Annemarie van Elburg, Margot Ende, Veronique Esman, Catrin Finkenauer, Eric van Furth, Laura Geesing, Niko de Groot, Jan-Kees Helderman, Alida Hielema, Eva Huls, Martin Izaks, Erik Jongman, Margrite Kalverboer, Maurice Knijnenburg, Nellieke de Koning, Coby van der Kooi, Marianne van de Krans, Meike van Kuik, Sara Langeveld, Reinier Lagerwerf, Ellen Loykens, Ans van der Maat, Janneke Majoor, Beanka Meddeler, Yael Meijer, Eva Mulder, Sandra Mulkens, Vera Naber, Roy Otten, Daisy Petrona, Huub Pijnenburg, Eleanne Plaizier, Mariëlle Ploumen, Tinca Polderman, Olaf Prinsen, Rens Raemakers, Hein Rijkenberg, Joost Richards, Marlies Roosjen- de Feiter, Astrid Rotering, Ron Scholte, Carlo Schuengel, Nely Sieffers, Hans Spigt, Wouter Staal, Jeroen Steenmeijer, Hilde Tempel, Suzan Terweij, Paul van der Velpen, Mariënne Verhoef, Linda Vogtländer, Anke Wammes, Mark Weghorst, Maarten Wetterauw, Martijn Zaal